วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2566
จ้างจ้างบริการออกแบบและรับรองรูปรายการตามโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ (๒๐๐ มิลลิลิตร) รสจืด ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ (ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕) จำนวน ๒๑ วันทำการ จำนวน ๖,๘๖๗ ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๓๑๓.๖๓ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ (๒๐๐ มิลลิลิตร) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ วันทำการ จำนวน ๑,๘๙๐ ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๒๒.๑๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันยี่สิบสองบาทสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อคลอรีน 60 % ชนิดผง ๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง เป็นเงิน 9,170 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ประปา จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 162,960 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อพัสดุอาหารเสริม (นม) ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ วันทำการ จำนวน ๖,๒๑๓ ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๘๘๑.๕๔ บาท (สี่หมื่นแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสี่สตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ วันทำการ จำนวน ๑,๗๑๐ ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๕๑.๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยกรธรรมชาติละการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตโดยการกำจัดผักตบชวา ณ หนองเลิงไก่โอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 15,440.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ