องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
สภา อบต.


นางสาวแก้วสุดา  แก้วโสม
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทองอาน  ภูกิ่งเงิน นายเดชชัย  ภูลายดอก
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายคาน  โทนาพันธ์ นายทศพล  การเลิศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2


นางสาวนลินี  กระภูชัย นางสุภาวดี  ภูเวียง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4


นางสาวโสภา  ภูสามี นางชานิสา  บุญเต็ม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8