องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
สำนักปลัด

     
  พ.จ.ท.รังสันต์  ภูกองไชย  
  หัวหน้าสำนักปลัดฯ  
   
จ่าเอกเทพพิทักษ์  สุนทรรส นางสาวสุธิดา  หนองภักดี นางสาวชลธิรา  วรวะลัย
นิติกร นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล
     
นางรุ่งฤดี  ศิลาสิทธิ์ นางปิยวดี  พลยุทธ นางพัชรินทร์  ภูงามเงิน  นายเชิดชัย ทวีสินธุ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์ฯ  นักวิชาการเกษตรนายภาณุพงษ์  ภูกระทาน นายเจษฎาภรณ์ ภูสมนึก นายทวีศักดิ์    ยุทธยงค์
จพง.ป้องกันฯ จพง.ธุรการ จพง.ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
     
นางจันทร์เพ็ญ  ทิวะสิงห์ นางสาวอารีรัตน์  ภูกระทาน นายบุญถิ่น  ผ่านสำแดง
ผช.จพง.ธุรการ ผช.จพง.พัฒนาชุมชน พนักงานขับรถยนต์


นายนพดล   ทิวะสิงห์

คนงานประจำรถขยะ