องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
กองคลัง

     
   นายยุคนธร   ภูโชคชัย  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 
   
นางสาวชื่นใจ   ภูสัตย์คำ นางสาวพัชรี   ภูลิ้นลาย -ว่าง-
นักวิชาการคลัง จพง.จัดเก็บรายได้ จพง.การเงินและบัญชี

 
นางพรสุดา  สุวรรณไตร นายณรงค์ฤทธิ์   ทิวะสิงห์
จพง.พัสดุ
จพง.การเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)