องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
  นางเพลินพิศ   ภูกิ่งเงิน  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
   
 
นายพรประเสริฐ   ภูจุไร นางภัทริกา   สุจิตตกุล นางศิริสังวาลย์   มูลถวิล
ครู ครู ครู
 
นางสาวยุพา   ภูมาสี (-ว่าง-)    นางรุ่งทิยา   ภูส่งสี
ครู ครูผู้ช่วย ครู
   
 นางสาวสุกัลยา  ภูหงษ์เพชร  นางอุษา  ภูประสิทธิ์ นางสมภักดิ์ ถิตย์บุญครอง
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
     
 นางญาณิศา  พันธ์ประสงค์  นางพรทิพย์ ถาวงค์กลาง  นางประไพวรรณ  ภูดอนม่วง
ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
     
 นางสุพัตรา  ภูเงินงาม นางพุทธชาติ ภูดวงดอก นางยุพิน ภูชันซ้าย 
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก