องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   .ที่ตั้งและอาณาเขต

                   องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  มีพื้นที่ประมาณ  ๒๐,๐๐๐  ไร่  หรือ  ๓๒  ตารางกิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอยางตลาด  ๑๔  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๑  กิโลเมตร มีอาณาเขต  ดังนี้

                   ทิศเหนือ          ติดกับตำบลอุ่มเม่า  อำเภอยางตลาด

                   ทิศใต้             ติดกับตำบลหัวงัว   อำเภอยางตลาด

                   ทิศตะวันออก     ติดกับตำบลหลุบ  อำเภอเมือง  และตำบลโนนศิลาเลิง  กิ่งอำเภอฆ้องชัย

                    ทิศตะวันตก      ติดกับตำบลอุ่มเม่า  อำเภอยางตลาด

๒.๒. ลักษณะภูมิประเทศ

                   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  เป็นที่นาและที่ไร่  ได้รับน้ำจากคลองชลประทานลำปาว  พื้นที่นาทางด้านทิศตะวันออกของลำน้ำพานมักประสบปัญหาจากน้ำท่วม  พื้นที่นาทางด้านทิศใต้  จดหนองเลิงไก่โอกเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่

๒.๓ ประชากรและการประกอบอาชีพ

                   ในปี พ.. ๒๕๕๓  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  มีประชากรรวมทั้งสิ้น  ,๗๘๔ คน

มีจำนวนครัวเรือน  ,๕๐๖  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  ๑๗๘  คน/ตารางกิโลเมตร

 

ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนและประชากร

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

บ้านปอแดง

๑๙๒

๓๔๖

๓๙๑

๗๓๗

บ้านปอแดง

๑๒๖

๒๒๘

๒๗๕

๕๐๓

บ้านปอแดง

๑๓๐

๒๑๓

๒๔๑

๔๕๔

บ้านชัยศรี

๑๓๙

๒๔๕

๒๔๗

๔๙๒

บ้านขมิ้น

๒๑๑

๔๔๑

๔๒๘

๘๖๙

บ้านคลองคู่

๙๓

๑๘๐

๑๕๙

๓๓๙

บ้านหลุมข้าว

๒๐๑

๔๒๙

๔๑๓

๘๔๒

บ้านนาดี

๑๙๒

๓๔๙

๓๘๗

๗๓๖

บ้านนาดี

๒๒๒

๔๐๑

๔๑๑

๘๑๒

รวม

๑,๕๐๖

๒,๘๓๒

๒,๙๕๒

๕,๗๘๔

 

การประกอบอาชีพของประชากรในตำบลนาดีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตร  ซึ่งมีจำนวนมากถึงร้อยละ  ๙๐  ของครัวเรือน  โดยประกอบอาชีพกสิกรรมเป็นอันดับหนึ่ง  คือการปลูกข้าว  ซึ่งทำการเพาะปลูกปีละ    ครั้ง  และอาชีพเสริม  คือการเลี้ยงสัตว์