องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นางณัฏฐกฤตญา  สุวรรณเมตตา  
  ปลัด อบต.  

โทร.098-5840864
   
  นายยิ่งยศ  ภูหลักถิน
 
  รองปลัด อบต.นาดี  

โทร.098-1313511

 
พ.จ.ท.รังสันต์  ภูกองไชย  นายยุคนธร   ภูโชคชัย
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.095-6499695 โทร.095-4735299
 
นายธวัชชัย จิตบรรจง  นางเพลินพิศ   ภูกิ่งเงิน
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.085-4584634 โทร.089-5778549