องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

 

                     การศึกษา

                   - โรงเรียนประถมศึกษา                              แห่ง

                   - โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)                แห่ง

                   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                 แห่ง

                   - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                   แห่ง

                   - ห้องสมุดประชาชน                                 แห่ง

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-  วัด / สำนักสงค์              แห่ง                 ได้แก่

. วัดป่ามุจรินทราราม    บ้านปอแดง                หมู่ที่ ๒                    

๒. วัดสว่างชัยศรี          บ้านชัยศรี                  หมู่ที่ ๔

๓. วัดโนนสะอาดวารี      บ้านขมิ้น                   หมู่ที่ ๕

๔. วัดอัมพวันหนองม่วง    บ้านหลุมข้าว              หมู่ที่ ๗

. วัดป่าราชธรรมานุวัตร บ้านนาดี                   หมู่ที่ ๙

๖. วัดกลางสีมาราม        บ้านนาดี                   หมู่ที่ ๙

. สำนักสงฆ์สังฆมณีวิเวกธรรม บ้านคลองคู่ หมู่ที่ ๖

 

สาธารณสุข

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอแดง     แห่ง  (ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓)

 

                   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  สมาชิก อปพร.                     ๑๒๔      นาย

                             -  อาสาสมัครตำรวจชุมชน   ๑๖      นาย

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

 

ตารางการใช้ประโยชน์ของที่ดิน

ประเภทการใช้ที่ดิน

จำนวนพื้นที่

ไร่

บริเวณเกษตรกรรม

-                   ปลูกข้าว

-                   ทำสวน

-                   ไร่นาสวนผสม

-                   บ่อเลี้ยงปลา

-                   เลี้ยงสัตว์

๑๓,๒๓๖

๑๐,๗๔๓

,๒๘๖

๗๓๕

๔๑๐

๖๒

 

ตารางแสดงพื้นที่สาธารณะประโยชน์

ลำดับที่

ที่สาธารณะประโยชน์

หมู่ที่

เนื้อที่

ไร่ /งาน / ตร..

หมายเหตุ

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

โคกบ้านหวาย

ศาลากลางบ้าน

ศาลากลางบ้าน

ศาลากลางบ้าน

ศาลากลางบ้าน

ศาลากลางบ้าน

ศาลากลางบ้าน

ศาลากลางบ้าน

หนองโดน

ป่าช้า

ป่าช้า

หนองบ้านนาดี

ป่าช้า

หนองเบน

ดอนอารักษ์

โนนข่า

บ้านคลองคู่  หมู่ ๖

หมู่ที่ ๑

หมู่ที่ ๒

หมู่ที่ ๕

หมู่ที่ ๗

หมู่ที่ ๘

หมู่ที่ ๓

หมู่ที่ ๙

หมู่ที่ ๔

หมู่ที่ ๒

หมู่ที่ ๙

หมู่ที่ ๘-

บ้านขมิ้น

หมู่ที่ 

บ้านขมิ้น

หมู่ที่ ๗

๔๒๙ ไร่

๖๔  ตารางวา

๒๓  ตารางวา

  งาน

๒ ไร่

๕ ไร่

ประมาณ ๓  งาน

ประมาณ  ๑ งาน

๗๓  ไร่

๒๑๒๐

๓๕--๓๕

๑๓๒--๖๐

--๙๐

๒๐ ไร่

๑๙--๓๘

ประมาณ ๕ ไร่

 

 

 

 

 

 

ที่ราชพัสดุ

ที่ของวัดกลางสีมาราม

 

วัดป่ามุจรินทร์

วัดป่าราชธรรมานุวัตร

 

 

 

โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์