องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี  มีความรู้ทันสมัย
ก้าวไกลทางวัฒนธรรม เลิศล้ำทางการศึกษา  พัฒนาเกษตรผสมผสาน

                                                              พันธกิจ  (Mission)

                                                    ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

                                             ๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

                                             ๒. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

                                             ๓. ส่งเสริมการศึกษา

                                             ๔. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

                                             ๕. การทำเกษตรแบบผสมผสานและพอเพียง

                                             ๖.  ส่งเสริมการสาธารณสุข