องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
งานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อ 82 ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค (โรคอุบัติใหม่) โครงการเฝ้าระวังโรคระบาดและภัยพิบัติตำบลนาดี ปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]51
2 ข้อ 81 ให้ความรู้แก่ประชาชนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โครงการวัยรุ่นตำบลนาดี รอบรู้สุขอนามัย ห่างไกลยาเสพติดและอุบัติเหตุ [ 30 ก.ย. 2564 ]45
3 ข้อ 82 ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค (โรคอุบัติใหม่) โครงการระบบเฝ้าระวัง ดูแลกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยกลไก พชต.ตำบลนาดี ปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]70
4 ข้อ 84 หน่วยบริการสาธารณสุข (สุขศาลา หมู่ที่ 5) [ 30 ก.ย. 2564 ]39
5 ข้อ 84 หน่วยบริการสาธารณสุข (สุขศาลา หมู่ที่ 6) [ 30 ก.ย. 2564 ]40
6 ข้อ 84 หน่วยบริการสาธารณสุข (สุขศาลา หมู่ที่ 3) [ 30 ก.ย. 2564 ]39
7 ข้อ 84 หน่วยบริการสาธารณสุข (สุขศาลา หมู่ที่ 4) [ 30 ก.ย. 2564 ]43
8 ข้อ 82 ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค (โรคอุบัติใหม่) โครงการ อสม.นาดี ร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นในชุมชน ปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]40
9 ข้อ 84 หน่วยบริการสาธารณสุข (สุขศาลา หมู่ที่ 2) [ 30 ก.ย. 2564 ]41
10 ด้านที่ 4 ด้านการบริหารสาธารณะ หน่วยย่อยที่ 2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแผนไทย [ 30 ก.ย. 2564 ]42
11 ข้อ 81 ให้ความรู้แก่ประชาชนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โครงการเด็กวัยเรียนตำบลนาดี 4.0 มีทักษะสุขภาพแข็งแรงสมวัย [ 30 ก.ย. 2564 ]39
12 ข้อ 84 หน่วยบริการสาธารณสุข (สุขศาลา หมู่ที่ 1) [ 30 ก.ย. 2564 ]43
13 ข้อ 84 หน่วยบริการสาธารณสุข (สุขศาลา หมู่ที่ 7) [ 30 ก.ย. 2564 ]42
14 ข้อ 84 หน่วยบริการสาธารณสุข (สุขศาลา หมู่ที่ 8) [ 30 ก.ย. 2564 ]39
15 ข้อ 84 หน่วยบริการสาธารณสุข (สุขศาลา หมู่ที่ 9) [ 30 ก.ย. 2564 ]39
16 การเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ,ผุ้พิการ,ผู้ป่วยฯ [ 15 ก.ย. 2564 ]43
17 ด้านที่ 4 หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมสุขภาพชีวิต หน่วยย่อยที่ 5 พัฒนาเด็กและเยาวชน ข้อ 95 จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดให้มีเพื่อประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกาย [ 31 ส.ค. 2564 ]94
18 ด้านที่ 4 ด้านการบริหารสาธารณะ หน่วยย่อยที่ 2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านหัตถกรรม [ 31 ส.ค. 2564 ]50
19 ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 18 ส.ค. 2564 ]42
20 ด้านที่ 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยย่อยที่ 1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเกษตรกรรม เช่น การทำการเกษตรแบบผสมผสาน , เกษตรทฤษฎีใหม่ [ 30 มิ.ย. 2564 ]64
 
หน้า 1|2|3|4|5