องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tambolnadee.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 26 ก.พ. 2563 ]151
42 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 [ 19 ม.ค. 2563 ]236
43 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]218
44 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]180
45 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]234
46 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]234
47 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 13 พ.ย. 2562 ]174
48 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]269
49 ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ [ 25 ต.ค. 2562 ]312
50 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ต.ค. 2562 ]180
51 ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ต.ค. 2562 ]174
52 ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ต.ค. 2562 ]186
53 ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ [ 4 ต.ค. 2562 ]114
54 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]302
55 ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 3 ต.ค. 2562 ]138
56 หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน่วยย่อยที่ ๒ สาธารณะสุข ข้อ ๑๒๖ จำนวนหน่วยบริการสาธารณะสุขที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการหรือสนับสนุนในการดูแลสุขภาพประชาชน [ 16 ส.ค. 2562 ]213
57 หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตสาธารณะสุข ข้อ ๑๒๒ จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน [ 15 ส.ค. 2562 ]219
58 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 21 มิ.ย. 2562 ]216
59 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.นาดี [ 26 พ.ค. 2562 ]351
60 ออกเยี่ยมและสำรวจข้อมูลคนตาบอดสูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเพื่อนำผลสำรวจจัดทำฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือด้านสังคม [ 14 พ.ค. 2562 ]116
 
|1|2หน้า 3|4